ျမန္မာလီးစစ္စစ္ Real Myanmar cock.

ျမန္မာလီးစစ္စစ္
Real Myanmar cock.